Příspěvky

Středa - Matouš kapitola 22-28 Ježíšovo vzkříšení a vyslání apoštolů

Biblická hodina 21.02.2024 18:00 - Olin - Matouš 28,1-20 Čtení: Matouš 28.kapitola      - Ježíš vstal z mrtvých      - Ježíš se zjevuje ženám      - Náboženští vůdcové podplácejí stráž     - Ježíš dává velké pověření Matouš - začíná to pro něj povoláním a končí vysláním. Proč v ev. Matouš není popsáno 40 dní, kdy se zjevoval Ježíš? Má tam jen pověření a nanebevzetí. Z informací od AI lze usuzovat, že tyto důvody byly asi tyto: Vzhledem k informacím, které mám k dispozici, se domnívám, že je možné, že Matouš patřil mezi ty, kteří pochybovali o Ježíšově zmrtvychvstání. Existuje několik indicií, které tuto možnost naznačují: Matouš byl bývalým celníkem. Celníci byli v židovské společnosti nenáviděni a považováni za hříšníky. Je možné, že Matouš se kvůli své minulosti cítil nehodný a pochyboval o tom, že by ho Ježíš mohl přijmout. Matoušovo evangelium se zaměřuje na Ježíšovo mesiášství a království Boží. Je možné, že Matoušovo zaměření na teologické otázky bylo způsobeno jeho snahou

Neděle - 1. neděle postní - Čiňte pokání a věřte evangeliu

Neděle 18.2.2024 - Jezuitský kostel (s Kájou) Evangelium: Marek 1,12-15 Slovo měl: P. Jaroslav Hůle Vstupní modlitba: Hospodine ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Jaroslav dnes začal slovem, jenž jsme zpívali v mezizpěvu mezi prvním a druhým čtením. Zpívali jsem: "Hospodin je milosrdný a milostivý". Zavzpomínal na uplynulých 50 let, kdy uvěřil evangeliu a poznával, jak je Hospodin milosrdný a milostivý. Jak jsme četli v Markovo evangeliu: Duch svatý vedl Ježíše na poušť a byl pokoušen. I nás může Duch svatý vést na poušť našeho života a zvláště v tomto postním období. A můžeme se tam setkat s leckterou dravou zvěří, která číhá na naši slabost. A můžeme i zakoušet anděli, kteří o nás pečují. Při popeleční středě a také nyní jsme přija

Postní doporučení papeže Františka

Jak zlepšit své postní chování: 1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile. 2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností. 3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí. 4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem. 5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha. 6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života. 7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou. 8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí. 9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým. 10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením. 11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým 15 jednoduchých skutků lásky, jak ji konkrétně můžeme projevit: 1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný! 2) Děkuj (i když nemusíš). 3) Řekni druhému, že ho máš rád. 4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den. 5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou. 6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje. 7) Povzbuď někoho. 8) Uznej ús

Středa - Matouš kapitola 15-21 Spor o Ježíšovu moc

Biblická hodina 14.02.2024 18:00 - Hynek - Matouš 21,23-46 Spor o Ježíšovu pravomoc - Matouš 21,23-27 Podobenství o dvou synech - Matouš 21,28-32 Podobenství o zlých vinařích - Matouš 21,33-46 Spor o Ježíšovu pravomoc Do chrámu za Ježíšem přichází velekněží a spol. ve chvíli, kdy vyučuje. Jejich otázka "Jakou mocí to činíš a kdo ti tu moc dal?" je celkem oprávněná. Tato otázka není ale upřímná (ze zájmu), neboť chtějí Ježíše usvědčit. On se jich také zeptá a když mu odpoví, odpoví také: "Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?" Velekněží nemohou odpověď a tak jim ani Ježíš nic neříká. Lze se ale mezi řádky dozvědět, že se hlásí ke stejnému pověření, jako měl Jan (Křtitel). Ježíš svojí otázkou nečekaně dostává veleněze do situace, do které ho chtěli dostat. Podobenství o dvou synech Oba dva synové jsou problematičtí. Kdyby otec posílal na pole syny veřejně, tak by dopadl lépe syn, který přislíbil, že půjde (i když pak nešel). Neponížil by otce na veřejnosti

Popeleční středa 14.2.2024 - Arciděkanský kostel 9:00

Popeleční středa - Marek Hric 2. Korintským 5,20-6,2 :  Smiřte se s Bohem! Hle, teď je ta doba příhodná!     Jsme Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl bez hříchu , jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem , abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha . Jako (Boží) spolupracovníci vás proto napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! (Bůh) přece říká: „V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je ta „ doba příhodná “, hle, teď je ten „ den spásy “! Evangelium: Matouš 6,1-6 . 18-16 V tomto postním čase, který je před námi a jenž zahajujeme touto středou, hledejme to, co nás od našeho nebeského Otce vzdaluje. Hledejme to, co se našemu nebeskému Otci líbí a čím bychom Ho mohli potěšit. Popelec, který nám je dán, je znamením toho, že se chceme obracet k Hospodinu. Ztišením Jej chválit, naslouchat Jeho hlasu, udělat si čas v této uspěchané době a jít s Ním a za Ním.

Neděle - Jaký užitek jsem měl z Božího slova ? (Podobenství o rozsévači)

Neděle 4.2.2024 - Jezuitský kostel (s Kájou, Janinou a Tomášem) Evangelium: Marek 1,29-39 Slovo měl: P. Jaroslav Hůle Jaroslav povídal o svém rozjímání nad uplynulým časem posledních čtyřech týdnů ve světle podobenství o rozsévači. Jaké slovo padlo do úrodné půdy? Slovem je Ježíš. Rozsévač rozsévá podél cesty (nechápe slovo - satan slovo bere při slyšení), na skálu (slovo nezakořenilo, nestálost - tíseň a pronásledování pro to slovo je odradí), trní (udusí slovo - časné starosti a vábivost majetku). Do úrodné půdy - slyší, chápou a přináší úrodu. Jaké slovo ve mě zůstalo? Vzpomínal, jak jsme byli s Janem u Jordánu, kde pokřtil Ježíše, Duch Svatý sestoupil na Ježíše jako holubice a z nebe se ozvalo: „ Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! “ Dále jsme pokračovali u Jordánu, jak Jan se dvěma učedníky a při pohledu na Ježíše zvolal: " Hle, beránek Boží! ". A ti dva učedníci šli za Ježíšem a ptali se HO, kde bydlí. Přijali Ježíšovo pozvání a byli s NÍM a naslouchali MU. J

Pátek - Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.2024)

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Jezuitský kostel od 17:00 s Kájou První čtení: Kniha Malachiáš (Malachiáš 3,1-4) Přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte. „ Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte . Malachiáš 3,1 Druhé čtení: Židům 2,14-18 Musel se ve všem připodobnit bratřím. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit hříchy lidu . Židům 2,17 Evangelium: Lukáš 2,22-40 Moje oči uviděly tvou spásu. (Simeon) A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. “ Lukáš 2,27-32 Obřad začal modl